Gudenåens udspring, Skjernåens udspring, Tørring Det Store Vandskel, gudenåen, skjernå, kilder, udspring

Det Store Vandskel - Kildernes udspring

Vandskel og højderyg

I Midtjylland, på den jyske højderyg, udspringer Danmarks to største åer, Gudenåen og Skjernåen, med kun få hundrede meters afstand og løber i hver sin retning mod havet. Samme sted krydser Hærvejen ådalen, hvor den gennem årtusinder har været Jyllands hovedvej nr.1. Egekrattene vokser overalt i landskabet og området er fyldt med spændende kulturhistorie indrammet af smuk og afvekslende natur.
Danmarks største egekrat Egekrattene præger landskabet i kildeområdet. Tinnet Krat er det mest kendte, og sammen med en række små og større egekrat udgør det Danmarks største egekratområde. Nogle af krattene er rene troldeskove med krogede og forkrøblede stammer. Det kan særligt opleves i Tinnet og Kollemorten Krat. Egekrattene er rester af den oprindelige midtjyske skov. Århundreders hugst gjorde det af med alle andre arter end eg. Skovhugsten foregik ved stævning – man fældede træet og lod det skyde igen fra stubbene. Hugsten, græssende kreaturers nedbidning af træerne, vestenvind og dårlige jordbundsforhold er i skøn forening årsag til den karakteristiske vækst. Egekrattene er levende kulturminder, der også har en særlig plantevækst, som trives i den lysåbne underskov. Bl.a. vokser masser af blåbær mellem egetræerne.

Fredning, naturskov og pleje

Næsten hele området omkring Rørbæk Sø, Kilderne og Hærvejsstrøget er beskyttet ved fredninger, og store arealer er opkøbt af staten. Derfor er området i dag gennemvævet af attraktive vandreture, i alt 49 km afmærkede stier, og der gø- res en særlig indsats for at bevare de gamle egekrat og åbne landskaber. Selvsåede nåletræer spreder sig ind i egekrattene og plukhugst, stævningsdrift og kreaturgræsning er ophørt. En bevaring af egekrattene kræver derfor pleje. Fredningen forpligter både kommunerne og staten til at pleje egebevoksningerne og holde landskabet åbent. Det sker ved at fælde bl.a. nåletræer, birk og gyvel og ved at genindføre de tidligere driftsformer: Stævningsdrift og græsningsskov. Dele af Koutrup og Kollemorten Krat er udpeget som naturskov og skal ligge urørt hen – fri for menneskelig indgriben.  

Ved kildernes udspring finder du også Danmarks første badeland!

Del denne side